Colná kontrola

Určité druhy tovaru, ktoré ste kúpili počas vašej cesty, musíte pri dovoze do Rakúska deklarovať.

Občania štátov mimo EÚ sú oslobodení od colných poplatkov pri nasledujúcich tovaroch v závislosti od ich množstva:

Predmety privezené z cesty v hodnote do € 430,--

 

200 ks. cigariet

alebo

50 ks. cigár

alebo

100 ks. cigarillos

alebo

250 g tabaku

príp.

inak zostavené podľa podielovl

a

4 l vína

a

1 l liehovín s obsahom alkoholu viac ako 22% vol.

alebo

2 l liehovín/ aperitívov s obsahom alkoholu menším ako 22% vol.

alebo

2 l šampanského vína/ sektu/ likérov

príp.

inak zostavené podľa podielovl

Pre iný tovar platí smerná hodnota maximálne € 430,--/ na osobu a pre osoby mladšie ako 15 rokov € 150,--/ na osobu (€ 430,00 platí len pre leteckých cestujúcich, na ceste na zemi platí hranica

 € 300,00). Smerné hodnoty pre alkoholické nápoje a tabakové výrobky platia od veku 17 rokov.

Pri viacerých cestujúcich sa tieto hraničné hodnoty nespočítavajú. Nie je teda možné, aby dvaja spolucestujúci doviezli tovar v hodnote € 860,-- bez zaplatenia colného poplatku.

To, čo v žiadnom prípade nesmiete doviezť do Rakúska nájdete v zozname zakázaných predmetov.

Colné predpisy pri vycestovaní z Rakúska

Pri vycestovaní do krajín mimo Európskej Únie platia colné predpisy danej krajiny.

Občanom krajín mimo EÚ sa vracia za ich nákupy daň z pridanej hodnoty.

Vývoz a dovoz hotovosti

Ak na územie EÚ dovážate, prípadne vyvážate hotovosť alebo iné platobné nástroje (cestovné šeky, zlaté prúty, zlaté mince a pod.) v hodnote vyššej ako EURO 10.000,00, musíte túto skutočnosť nahlásiť colnému úradu v zmysle Nariadenia (EG) 1889/05 čl. 3 ods. 2. Formuláre nájdete pri colných pultoch a na colnom úrade.

Vývoz tovaru

O aktuálne platných zákonných  ustanoveniach týkajúcich sa vývozu tovaru sa informujte na stránke Spolkového minsterstrsva financií.

Príslušný colný úrad na Letisku Viedeň sa nachádza v príletovej hale, podlažie 0.