Cestovanie bez bariér

Vaše potreby a požiadavky nahláste vašej cestovnej kancelárii alebo leteckej spoločnosti najneskôr 48 hodín pred plánovaým odletom, aby sme pre vás mohli zabezpečiť asistenčný servis.

Asistenčný servis pracuje nepretržite a je, samozrejme, bezplatný.

Posúïte sami stupeò obmedzenia vašej mobility a nahláste ho už pri rezervácii vášho letu.

Medzinárodne platí sedem stupòov samohodnotenia:

Stupeò mobility

Posúdenie

WCHR
(wheelchair - ramp)

Pasažier môže prejs kratšiu vzdialenos a stúpa po schodoch. Dokáže sa samostatne pohybova po kabíne a zvláda výstup po schodoch do lietadla.

Je potrebné sprevádza ho ku/ od lietadla.

WCHS
(wheelchair - steps)

Pasažier nedokáže výjs po schodoch k lietadlu/ z lietadla, ale sa vie samostatne pohybova v kabíne.

WCHC
(wheelchair - cabin seat)

Pasažier je kompletne imobilný a k jeho sedadlu v kabíne musí by prevezený a odtia¾ vyzdvihnutý.

DEAF
(deaf - passenger)

Pasažier so sluchovým alebo sluchovým a reèovým postihnutím.

BLND
(blind passenger)

Pasažier so zrakovým postihnutím.

BLND/DEAF
(blind & deaf passenger)

Cestujúci so zrakovým a sluchovým postihnutím, ktorý sa dokáže pohybova len s pomocou sprevádzajúcej osoby.

DPNA
(disabled passenger needing assistance)

Cestujúci s intelektuálnym a kognitívnym postihnutím, ktorý vyžaduje špeciálny asistenèný servis.

Ak na letisko prídete, resp. vás vyzdvihnú, taxíkom alebo súkromným vozidlom, môžete využi oznaèené bezplatné parkovacie miesta na vystúpenie/ nastúpenie, prípadne naloženie/ vyloženie batožiny. Bez bariér sa odtia¾ dostanete do odletovej a príletovej haly. Pri príchode sa prihláste pri tzv. Pri Vašom príchode sa prosím nahláste pri pulte označenom ako "Mobilitätsservice" a to v príletovej hale alebo v  Termináli 3 alebo pri registračnom (check-in) pulte  Vašej leteckej spoloènosti. Ak na letisko prídete vlastným autom, máte k dispozícii oznaèené parkovacie miesta pre zdravotne posihnutých.

Ak pri vjazde/ výjazde potrebujete pomoc, zavolajte pomocou tlaèidla na výjazdovej rampe pokladnièný personál, ktorý sa vám bude snaži èo najrýchlejšie pomôc!

Služba Apron Transfer ponúka imobilným a chorým osobám možnos dopravy v špeciálne upravenom minibuse.

(Pod¾a Smernice EÚ (EC) 1107/2006, letiská preberajú v rámci leteckej dopravy zodpovednos za poskytovanie pomoci osobám s obmedzenou mobilitou (PRM).